Dữ thiên đồng thú _ Chương 4

by Hạ Du
0 comment 63 views

Một số giải thích của tác giả làm rõ thế giới trong Cùng trời cùng thú

 

  1. Cảnh giới của tu luyện giả (có thể dùng với yêu thú)

 

Hậu Thiên – Tiên Thiên – Nhập Huyền Cảnh – Ngưng Mạch Cảnh – Vũ Hóa Cảnh – Không Minh Cảnh – Linh Quang Cảnh – Nhân Vương Cảnh – Nhân Hoàng Cảnh – Tinh Linh Cảnh – Thánh Đế Cảnh – Hóa Thần cảnh – Thần Hoàng Cảnh

 

Mỗi một cảnh giới phân ra làm chín tầng.

 

  1. Đẳng cấp yêu thú

 

Cấp một  –  cấp hai – cấp ba – cấp bốn – cấp năm – cấp sáu – cấp bảy – cấp tám – cấp chín – cấp mười – cấp mười một – cấp mười hai

 

Yêu thú cấp thấp: từ cấp một đến cấp năm

Yêu thú cấp trung: từ cấp sáu đến cấp chín

Yêu thú cấp cao: từ cấp mười đến cấp mười hai

 

Từ cấp mười hai trở lên là thần thú. Thần thú không phân biệt cấp mà dùng tu vi xác định mạnh yếu

 

  1. Đẳng cấp linh thảo, linh đan

 

Cấp một  –  cấp hai  –  cấp ba  –  cấp bốn  –  cấp năm  –  cấp sáu  –  cấp bảy  –  cấp tám  –  cấp chín – cấp mười  –  cấp mười một  –  cấp mười hai

 

Linh đan/linh thảo cấp thấp: từ cấp một đến cấp năm

Linh đan/linh thảo cấp trung: từ cấp sáu đến cấp chín

Linh đan/linh thảo cấp cao: từ cấp mười đến cấp mười hai

 

Từ cấp mười hai trở lên là thần hoàng đan và linh thảo thần cấp

 

  1. Đẳng cấp bùa, linh khí

 

Cấp một  –  cấp hai  –  cấp ba  –  cấp bốn  –  cấp năm  –  cấp sáu  –  cấp bảy  –  cấp tám  –  cấp chín  –  cấp mười

 

Cấp mười trở lên là phù bảo và bảo khí, lại tiếp tục phân làm mười cấp.

Trên phù bảo và bảo khí là thần phù và thần khí.

 

  1. Đẳng cấp thế giới

 

Thứ tự từ thấp đến cao: Huyền thế giới – Linh thế giới  –  Đại hoang giới  –  Chân thần giới

 

Mỗi cấp bậc đều có vô số đại lục.

 

  1. Tiền thông dụng

 

Kim châu, linh châu, linh thạch. Tất cả đều phân làm bốn cấp: hạ, trung, thượng, cực phẩm.

1 viên linh châu = 1000 kim châu, 1 viên linh thạch = 1000 linh châu.

Có thể bạn cũng thích

Leave a Comment